WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE UKS PIĄTKA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

W dniu 21.03.2018 w Sali Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków UKS Piątka Konstantynów Łódzki

SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „Piątka Konstantynów Łódzki

I termin : godz. 17:15

II termin : godz. 17:30

Ze względu na ważność zatwierdzanych dokumentów, mających wpływ na nasze pociechy, prosimy o obowiązkowe przybycie.

W rozszerzeniu porządek obradProponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie częściowego zakresu obowiązkowych działań zarządu
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji mandatowej.
6. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
7. Sprawozdanie komisji mandatowej (prawomocność obrad)
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybór komisji wniosków i uchwał.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu za okres 08-03-2014 – 21-03-2018.
11. Odczytanie listu do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu UKS5
12. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
14. Ustalenie liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej
15. Wybory Władz Klubu (zarząd + komisja rewizyjna)
16. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
17. Sprawozdanie komisji wniosków i uchwał.
18. Dyskusja/głosowanie nad wolnymi wnioskami.
19. Zakończenie WZSW